Sản phẩm

Sản phẩm được xây dựng trên các nền tảng, hệ thống công nghệ có ứng dụng Trí tuệ - Nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn.

NỀN TẢNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU (DSSAMA)

Nền tảng hỗ trợ triển khai dự án trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn.


  • Cho phép triển khai nhanh và tích hợp với các hệ thống hiện hữu của khách hàng bằng việc hỗ trợ ghép nối nhanh các thành phần của quá trình phân tích dữ liệu.
  • Cho phép trực quan hoá và kiểm soát quá trình nghiên cứu triển khai các bài toán dự đoán, dự báo. Hỗ trợ tương tác trợ giúp từ các chuyên gia AI trên mạng lưới của hệ thống.
  • Tích hợp các công cụ mạnh về AI trên một nền tảng thống nhất bao gồm các công cụ về học máy, deep learning, bigdata…
  • Xây dựng trên nền tảng Client/Server, triển khai trên Cloud, cho phép tuỳ biến theo nhu cầu sử dụng trên hạ tầng dùng riêng.


Các dự án được thực hiện trên nền tảng DSSAMA


  • Dự án dự báo sản lượng khai thác dầu khí.
  • Dự án dự báo các thông số khí tượng thuỷ văn tại các trạm quan trắc.
  • Dự án khai thác thông tin từ mạng xã hội.
  • Tư vấn triển khai chuyển đổi số, hạ tầng dữ liệu lớn và các hệ thống thông minh.